TRXC Timing
Moberly XC Invite
September 29, 2022
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
September 30, 2021
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
October 1, 2020
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
October 3, 2019
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
2017
Results
2016
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
2015
Results
2014
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
2013
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
2012
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls JV Mixed
2011
Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls