2022

Fresh/Soph Girls Freshman Boys Sophmore Boys JV Girls JV Boys Varsity Girls Varsity Boys


2021

Fresh/Soph Girls Freshman Boys Sophmore Boys JV Girls JV Boys Varsity Girls Varsity Boys


2020

JV Girls A1 JV Boys A1 JV Girls A2 JV Boys A2 JV Girls B1 JV Boys B1 JV Girls B2 JV Boys B2 Varsity Girls 1 Varsity Boys 1 Varsity Girls 2 Varsity Boys 2


2019

Fresh/Soph Girls Freshman Boys Sophmore Boys JV Girls JV Boys Varsity Girls Varsity Boys


2018

Fresh/Soph Girls Freshman Boys Sophmore Boys JV Girls JV Boys Varsity Girls Varsity Boys