TRXC Timing
Hermitage XC Invite
September 26, 2020
JV Mixed Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls
2019
JV Mixed Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls
2018
JV Mixed Varsity Boys Varsity Girls MS Boys MS Girls
2017
JV Mixed Varsity Boys Varsity Girls MS Mixed