TRXC Timing
GAC South XC Championships
Results
October 15, 2020
Varsity Girls Varsity Boys JV Girls JV Boys
October 10, 2019
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 4, 2018
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 5, 2017
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 6, 2016
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 8, 2015
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 17, 2014
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 17, 2013
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 11, 2012
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 13, 2011
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 14, 2010
Varsity Girls Varsity Boys JV Mixed
October 16, 2009
Varsity Girls Varsity Boys JV Girls JV Boys