TRXC Timing
Eureka Invitational
August 30, 2019
Varsity Boys Varsity Girls JV Boys JV Girls Freshman Mixed
September 18, 2018
Varsity Boys Varsity Girls JV Boys JV Girls