TRXC Timing
Elsberry XC Invitational
September 26, 2022
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys
September 27, 2021
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys
September 28, 2020
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys
September 30, 2019
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys
September 24, 2018
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys
September 25, 2017
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys
September 26, 2016
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys
September 28, 2015
Varsity Girls Varsity Boys 5k JV MS Girls MS Boys